A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Z

AC - Alternating current Променлив ток
Abandonment of nuclear sources Отказ на атомните източници
Abandonment of nuclear sources Ядрени източници, отказ от
Abnormal exposure conditions Анормални условия на облъчване
Abnormal occurrences Анормални събития
Absolute risk Абсолютен риск
Absorbed dose Погълната доза
Absorbed dose rate Мощност на погълнатата доза
Absorber rod Поглъщащ прът
Absorbtion Поглъщане
AC electrical supply Захранване с променлив ток
Acceptable limits Приемливи граници
Acceptable risk Приемлив риск
Accepted risk Приет риск
Accessibility Възможност за достъп
Accessible compartments/rooms Достъпни помещения
Accessories Арматура
Accident Авария
Accident analysis Авариен анализ
Accident mitigation Отслабване на аварията
Accidental risk Авариен риск
Accident-prevention Предотвратяване на аварията
Acoustic Emission Test Акустично изпитание
Actinides Актиниди
Activated clay Активирана глина
Active component/unit Активен възел
Actuation Signal Втори предел
Actuator Включващо устройство
Actuator Изпълнителен механизъм
Acute radiation syndrome Остра лъчева болест
Adhesion Адхезия
Advanced Gas Cooled Reactor [AGR] Усъвършенствуван газоохлаждаем реактор
Aerosol filter Аерозолен филтър
Aerosol sample Аерозолна проба
Air compressor Въздушен компресор
Air Control Valve Пневматичен регулиращ клапан
Air Dryer Въздухосушител
Air ejector Въздушен ежектор
Air masses Въздушни маси
Air Operated Valve Клапан с пневмопривод
Air tool Пневматичен инструмент
Air-Blast Circuit Breaker, Air-Оperated Circuit Breaker Въздушен прекъсвач
Alarm-warning alarm Предупредителен сигнал
Allowed risk Допустим риск
Along the perimeter По периметъра
Analog to Digital Converter (ADC) Аналогово дискретен преобразовател (АДП)
Analog Trip Unit Аналогово устройство за спиране на блока
Analysis Анализ
Analysis trade-off Анализ на компромисния избор
Analysis-Deterministic Детерминистичeн анализ
Annealing Отгрев
Annual dose equivalent limit Граница на годишната еквивалентна доза
Annual Limit of Intake [ALI] Предел на годишното постъпление
Annular tank Пръстеновиден резервоар
Annulus Пръстеновидно пространство (обем)
Annulus Seal Пръстеновидно уплътнение
Annunciator Устройство за сигнализация от разстояние
Anode voltage Анодно напрежение
Anticipated operational occurrences Очаквани нарушения на експлоатационните норми
Anticipated Transient Without Scram (ATWS) Очакван преходен процес без сработване на АЗ на реактора
Anticipated working period Очакван период на работа
Aquatic environment Водна среда
Aquatic organisms Водни организми
Area Област
Area Radiation Monitor [ARM] Радиационен контрол на площадката
As Low As Practicable [ALAP] Толкова малко, колкото е практически достижимо
As Low As Reasonably Achievable [ALARA] Толкова малко, колкото е разумно да се достигне
Assembly, Fuel Горивна касета
Assessment-Risk Оценка на риска
Atmosphere contamination/polution Атмосферно замърсяване
Atom Атом
Atom density Атомна плътност
Audit Проверка
Automatic Blowdown System Автоматична система за продувки
Automatic control Автоматичен контрол
Automatic control shutdown system Автоматична система за аварийно спиране
Automatic Depressurization System (ADS) Автоматична система за понижаване на налягането
Automatic power control Автоматичен регулатор на мощността (АРМ)
Automatic self-test Автоматично самотестване
Automatic Switch on for Auxiliary Supply Автоматично включване на резерв (АВР)
Auxiliary Boiler (AUXB) Пуско-резервен котел
Auxiliary Building [AB] Спомагателна сграда
Auxiliary Control Panel Неоперативен панел за управление
Auxiliary Control Room [ACR], Emergency Control Room (ECR) Резервен щит за управление
Auxiliary Feedwater Control Valve Регулиращ клапан на линията за подаване на аварийна питателна вода
Auxiliary Feedwater System [AFWS] (Emergency Feedwater System ) Спомагателна система питейна вода (Система за аварийна питателна вода)
Auxiliary Oil Pump Спомагателна маслена помпа
Auxiliary Relay Спомагателно реле
Average Core Thermal Output Средна топлинна мощност на активната зона (на реактора)
Average Power Range Monitor (APRM) Контрол за усредненото значение на мощността в енергиен диапазон
Axial Power distribution Осево разпределение на мощността
Axial Shape Index (ASI) Коефициент на осево разпределение